Mistrzostwa Aeroklubu Wrocławskiego Modeli Latawców - Szymanów, 2015

Bardzo udane zawody już za nami - w rozwinięciu sprawozdanie z zawodów wraz z wynikami w poszczególnych klasach modeli.


Modele oceniała niezależna Komisja Sędziowska w składzie:

Przewodniczący (ocena statyczna FLS i ocena w locie): instr. pil. Krzysztof Giszterowicz – Kierownik sekcji modelarskiej Aeroklubu Wrocławskiego, Instruktor AWF we Wrocławiu w specjalności Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne

Sędzia modelarski (ocena statyczna FLP/2, FLP i oceny w locie): instr. Józef Benedikt (wychowawca wielu pokoleń wrocławskich modelarzy, do niedawna prowadził pracownię modelarską przy SM Promyk we Wrocławiu, organizator niezliczonej ilości konkursów modelarskich we Wrocławiu )

Sędzia wspierający (przy ocenie statycznej zdobienia w klasach FLP/2 i FLP): p. Małgorzata Merta


Serwis informatyczny i techniczny:

- instr. Arkadiusz Merta (Laboratorium Nowych Technologii, CEKDiM)

- Bartłomiej Jakobsche, Cyprian Kozłowiecki (wolontariusze młodzieżowi CEKDiM)


Nagrody ufundowane zostały przez:

- Aeroklub Wrocławski (puchary, medale, dyplomy, zestawy do budowy modeli szybowców PW-5 Smyk i latające modele śmigłowców CH-45 SEA KNIGHT)

- www. MODELmaniak.pl (zestawy do budowy modeli latawców Smyk, Wietrzyk, MSL)

Aby obejrzeć tabele w powiększeniu należy użyć opcji "Pokaż obrazek" lub zapisać plik i otworzyć go w swojej przeglądarce.


W klasyfikacji drużynowej puchary powędrowały do kolejno ekip:

- Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu  (d. MDK) - 78 pkt.

- Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu - 62 pkt.

- Spółdzielni Mieszkaniowej ODRA w Oławie - 60 pkt.


Nagrody specjalne zdobyli:

- "Najmłodszy samodzielny zawodnik" -

- "Najlepszy pokaz w klasie otwartej (FL Open) - p. Jarosław Knefel

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARCHIWUM

 

Najbliższe zawody latawcowe we Wrocławiu tuż, tuż (26 września (w sobotę) w Szymanowie, od godz. 10.00 do 14.00). Warto zapoznać się z zasadami konkursu w rozwinięciu tego artykułu. Zainteresowanych udziałem w tej piknikowo-rodzinnej imprezie prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez naszą e-pocztę.


REGULAMIN MISTRZOSTW AEROKLUBU WROCŁAWSKIEGO MODELI LATAWCÓW

1. Definicja
Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.

2. Charakterystyka techniczna
2.1. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
2.2. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników - takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.
2.3. Zabrania się stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.
2.4. Latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie.
2.5. Długość holu latawca zawarta być powinna w granicach od 50 do 80 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego.
2.6. Każdy zawodnik może zgłosić do zawodów w danej klasie 2 latawce oznakowane literami A i B oraz inicjałami zawodnika.

3. Przepisy bezpieczeństwa
3.1. Starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych.
3.2. Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów. Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów nie wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące.

4. Ocena
4.1. Oceny każdego latawca dokonuje Komisja sędziowska składająca się z 3 do 5 sędziów.
4.2. Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.
a. Ocena statyczna - sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:
- konstrukcję latawca do 10 pkt.
- staranność wykonania latawca do 10 pkt.
- zdobienie latawca do 10 pkt.
maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną - do 30 pkt.
b. Ocena za lot - każdy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec (spośród dwóch przedstawionych do oceny statycznej). Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za:
- jakość lotu - do 20 pkt.
- za zgłoszony sędziom i zademonstrowany w locie efekt specjalny - do 10 pkt.
maksymalna ilość punktów za lot - do 30 pkt.
Efekty specjalne mogą być uruchamiane jedynie za pomocą wyciągu lub wyłącznika mechanicznego lub elektronicznego. Oceniany będzie tylko jeden efekt specjalny (większa liczba efektów nie powoduje podwyższenia oceny).
W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:
- lot stateczny 20 pkt.
- lot niestateczny 10 pkt.
- gdy latawiec nie leci 0 pkt.

5. Klasyfikacja
5.1. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną tego latawca, którym zawodnik wykonywał lot.
5.2. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w każdej klasie.

 

ZALECENIA ORAZ KOMENTARZE ORGANIZATORA

Minimalna długość holu latawca dla klasy FLP i FLS nie może być mniejsza niż 30 metrów.

Na podstawie decyzji sędziego głównego zawodów dopuszcza się stosowanie połówek punktów przy ocenie statycznej i lotu oraz odejście od zasady startu z wyznaczonej linii startowej.

Organizator przeprowadzi klasyfikację w następujących klasach i kategoriach wiekowych:

1. Klasa FLP - latawce płaskie, zawodnicy i zawodniczki od 10 do 14 roku życia (od rocznika 2006 do rocznika 2001 włącznie);

2. Klasa FLS - latawce przestrzenne (skrzynkowe), klasyfikacja łączna, zawodnicy i zawodniczki  do 14 roku życia (do rocznika 2001 włącznie);

3. Dodatkowa klasa FLP/2 - dla zawodników do 10 roku życia (do rocznika 2005 włącznie lub do III klasy szkoły podstawowej), startujących modelami mieszczącymi się w kwadracie 70x70 cm;

 

4. Dodatkowa klasa FL Open - b.o.wiekowych - tzn. również dla dorosłych zawodników, którzy zechcą zaprezentować, statycznie i w locie, latawiec nietypowej konstrukcji, nie odpowiadający przepisom żadnej z klas, tj.: FLP, FLS (np. ze względu na kształt, układ konstrukcyjny, zastosowane materiały, technologie itp.).
1. Latawce o dowolnej konstrukcji (definicja jw.).
2. Dodatkowo obowiązuje punkt 3 i 4 wyżej zapisanego regulaminu oraz: zapis dotyczący linki holowniczej, która nie może być wykonana z materiału przewodzącego prąd.


Ponadto, przewiduje się nagrody specjalne :

- dla najmłodszego samodzielnego zawodnika/zawodniczki w klasie FLP/2,

- dla najlepszej zawodniczki w klasie FLP lub FLP/2,

- dla wykonawcy najciekawszego latawca lub latawcowego pokazu zawodów (o dużych walorach estetycznych i niekonwencjonalnych rozwiązaniach) - bez ograniczeń wiekowych.

Klasyfikacja zespołowa zostanie przeprowadzona w oparciu o sumę miejsc dwóch najlepszych zawodników danej ekipy - po jednym w klasie FLP (bez podziału na grupy wiekowe) i FLS. Wygrywa zespół, który uzyska najniższą sumę miejsc. W przypadku niepełnej ekipy, tzn. jednego zawodnika startującego w jednej klasie (FLP lub FLS), do klasyfikacji zespołowej liczy się sumę punktów za jego miejsce, powiększoną o punkty za „ostatnie + 1” miejsce w klasie, w której ekipa nie startowała.

Zwycięska ekipa bierze udział w latawcowych mistrzostwach Polski młodzików.

W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości odnośnie przebiegu zawodów, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny z prawem ostatecznej decyzji.

Ewentualne uzasadnione regulaminowo protesty zgłaszają opiekunowie zespołów uczestniczących w zawodach, a w przypadku zawodników nie zrzeszonych ich rodzice bądź opiekunowie. Ostateczny termin zgłaszania protestów upływa w momencie zakończenia startu ostatniego zawodnika.

W trosce o bezpieczeństwo zawodników, organizator prosi o pełne zdyscyplinowanie i współdziałanie wszystkich uczestników zawodów, szczególnie opiekunów. Uczestnikom imprezy zapewnia się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Opracowano na podstawie: Regulaminu Zawodów Latawcowych Aeroklubu Polskiego