ROBRAT 2010 – Zgłoszenia modeli

    Aby sporządzić dokumentację własnego modelu należy zapisać na twardy dysk swojego komputera poniższy obrazek a następnie:

a) wydrukować go na zwykłym, białym papierze formatu A4 (wymiar docelowy obrazka to 200x280mm, rozdz. 200dpi), wypełnić zgodnie z zaleceniami i dostarczyć do MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu do 15.12.2010 do godz. 18.00 (osobiście lub pocztą tradycyjną).

b) przenieść plik np. do programu WORD, nanieść dane zgodnie z zaleceniami ( w tym stosowny szkic/rysunek/zdjęcie), przesłać pocztą internetową na adres zpmmdk1(utrudnienie dla spambotów – tu wpisać znak @)wp.pl i upewnić się, że plik został odczytany.

    Dokumentację można wyjątkowo również zgłosić osobiście już w trakcie zapisów, ale jeśli nie było zgłoszenia w ustalonym czasie, wówczas będzie też mniej punktów w końcowej klasyfikacji… :o(

(W razie wątpliwości proszę pisać również na w/w adres.)

ROBRAT 2010 – Regulamin

REGULAMIN 

VIII  OGÓLNOPOLSKICH  ZAWODÓW  MODELI  ROBOTÓW   I  JEDNOSTEK  RATOWNICZYCH 

WROCŁAW,  17.01.2010

 

1. ORGANIZATOR

Głównym organizatorem ROBRAT 2010 jest Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Kopernika we Wrocławiu przy ul. H. Kołłątaja 20, wchodzący w skład Zespołu „Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży”, we współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego Wrocławia i pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Wrocławskiej (pozostali sponsorzy i partnerzy zostaną wymienieni na stronie domowej ROBRAT 2010). Organizatorem wykonawczym jest Zespół Pracowni Modelarskich MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu.

2. CELE I ZADANIA

Głównym celem zawodów jest popularyzacja i rozwój zainteresowań technicznych wśród dzieci i młodzieży a także ogółu opinii publicznej poprzez modelarstwo oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań służących ratowaniu życia.

3. UCZESTNICY ZAWODÓW

    W zawodach mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat startowych, niezależnie od wieku, którzy do dnia 15.01.2010 (piątek) do godz. 18.00 dostarczą do Organizatora poprawnie wykonaną dokumentację zgłoszeniową zrealizowanego modelu, spełniającego warunki konkursu oraz stawią się osobiście do prezentacji modelu przed Komisją Sędziowską w dniu 17.01.2010 (rejestracja zawodników rozpocznie się o godz. 10.00).

4.  MODELE

    Modele mogą być wykonane z dowolnych materiałów i podzespołów (np. z uszkodzonych zabawek, opakowań itp), ale nie mogą być w całości wykonane fabrycznie lub jedynie złożone w całość z fabrycznie przygotowanych do szybkiego montażu, gotowych elementów (klocki, moduły etc.). Każdy z uczestników może startować z dowolną ilością modeli, (nagroda przyznana zostanie za jeden  – najlepszy –  model). Dopuszczalna jest pomoc osób starszych (rodziców, dziadków, itp.) – ale nie budowa całego modelu zamiast zawodnika. Pojazdy ratunkowe mogą być pojazdami lądowymi, wodnymi, lotniczymi lub kosmicznymi oznaczonymi jako ratownicze. Zaleca się również wyposażenie ich w odpowiednie sygnały świetlne i dźwiękowe.

    Dla zrównania szans uczestników, modele są podzielone na trzy kategorie, różniące się stopniem trudności i sugerowanym wiekiem uczestników:

R1 – modele wystawowe  (bez konieczności wykonywania ruchu. Do tej kategorii zaliczają się także  modele  poruszające się,  ale  nie sterowane i nie automatyczne). Najprostsza z kategorii zawodów, przeznaczona przede wszystkim dla najmłodszych uczestników do lat 12.

R2 – modele sterowane (kierowane przewodowo, radiem, itp.), mobilne i wieloczynnościowe, przeznaczone do wykonywania określonych zadań (pokazów – szczególnie ratowniczych) Bardzo efektowna kategoria, przeznaczona przede wszystkim dla zawodników do  lat 18.

R3 – modele automatyczne (samodzielnie zmieniające swoje reakcje po napotkaniu przeszkody, światła, ognia itp.).Kategoria przeznaczona zarówno dla młodzieży jak i dorosłych (bez ograniczenia wieku) – daje możliwość wykazania się każdemu.

    Modele pozostają własnością wykonawców (również po zawodach). Organizator zastrzega sobie jedynie prawo wystawienia wybranych, nagrodzonych modeli na wystawie  pokonkursowej  do 30 dni  po zakończeniu zawodów.

5. DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA

    Dokumentację zgłoszeniową (2 kartki A5 – wzór do pobrania na stronie domowej ROBRAT 2010 oraz do otrzymania w ZPM MDK podczas zajęć planowych). Należy ją dostarczyć do Organizatora do 15.01.2010 w ZPM MDK – sala nr 60,  ew. lub przesłać do tego terminu na adres zpmmdk1<tu znak „małpka”>wp.pl. Premiowana będzie estetyka wykonania dokumentacji – zawodnicy z klas 0-3  mogą ją wykonać z pomocą rodziców. Uwaga! Brak prawidłowo wypełnionej dokumentacji złożonej w określonym terminie skutkuje automatycznie brakiem punktów za jej wykonanie!  Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do Organizatora.

W skład dokumentacji wchodzi:

Część A (utajniona dla Komisji Sędziowskiej):

1. Imię, nazwisko i wiek zawodnika;

2. Nazwa szkoły lub placówki dla tych, którzy wykonywali modele przy pomocy nauczyciela lub instruktora ew. imiona i nazwiska pozostałych wykonawców modelu;

Część B (do wglądu Jury w trakcie oceny konkursowej):

3.Opis modelu:

– nazwę robota lub pojazdu

– kategoria modelu, jego wielkość oraz przeznaczenie robota pojazdu lub jednostki (-krótko, np.: ratunkowy, pożarniczy, medyczny,  ratownictwa górniczego, astromechaniczny itp);

– rysunek w skali (ew. rysunki, szkice lub zdjęcia) modelu z zaznaczeniem i opisem najważniejszych wymiarów i elementów robota, pojazdu lub jednostki.

– opis najciekawszych rozwiązań technicznych modelu oraz elementów, z których został wykonany

4.Opis pokazu (tylko dla kat. R2 i R3)

    Organizator prosi o terminowe składanie dokumentacji, (jest to premiowane punktami), w przeciwnym razie nie może gwarantować odpowiedniej ilości nagród, może też odmówić zgłoszenia zawodnika w dniu zawodów.

 

6.  PREZENTACJE I POKAZY KONKURSOWE

 

    Prezentacja konkursowa modelu (przez zawodnika-wykonawcę, przed Komisją Sędziowską i widzami) powinna trwać nie dłużej niż 2 min. Dla zawodników kategorii R2 i R3 prezentacje są  połączone z pokazami. Istnieje możliwość równoczesnego przedstawienia krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej budowy i eksploatacji modelu konkursowego. Warunki techniczne prezentacji multimedialnej należy ustalić z Organizatorem do 15.01.2010.

 Sędziowie będą zadawać pomocnicze pytania służące określeniu wkładu pracy zawodnika, oraz stosownie do wieku – znajomości budowy modelu i prezentowanego tematu.

7.  ZASADY OCENY

 

    Na końcową ocenę będą składały się oceny cząstkowe za poszczególne elementy pracy zawodnika:

prawidłowo wykonana dokumentacja zgłoszeniowa zgłoszona w wyznaczonym terminie – do 20 % punktów (brak dokumentacji do 15.01.2010 = 0 punktów!) Punkty za dokumentacje przyznawać będzie Organizator.

-prezentacja modelu (dla R1) lub prezentacja z pokazem (R2 i R3) – do 80 %. Punkty za prezentacje i pokaz przyznawać będzie Komisja Sędziowska.

    Premiowane będą: samodzielność, pomysłowość i funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, estetyka wykonania, efektowność, trudność wykonania, realizm, znajomość budowy modelu i podstawowej znajomości tematu.

    Wyniki poszczególnych etapów zostaną podane po zakończeniu zawodów. Decyzje niezależnego od Organizatora Jury, złożonego z profesjonalistów z zakresu modelarstwa, nauk politechnicznych i ratownictwa, są ostateczne  i  nie podlegają  oprotestowaniu.

 

8.  NAGRODY ORAZ  KONKURSY DODATKOWE

 

    Każdy uczestnik zawodów otrzyma nagrodę lub upominek oraz potwierdzenie udziału w zawodach, na podstawie którego można ubiegać się o podwyższenie oceny między innymi z przedmiotu technika. Nagrody będą wybierane z puli poszczególnej kategorii przez uczestników – w kolejności wynikającej z  uzyskanych wyników.

    Nauczyciele, którzy przyjadą na zawody ze zorganizowaną grupą uczniów otrzymają oficjalne potwierdzenia uczestnictwa (zgłoszenia j/w).            

    Organizator przewiduje ponadto przyznanie specjalnych nagród sponsorowanych (niezależnych od nagród konkursu głównego) na przykład: za najciekawsze rozwiązanie techniczne modelu kroczącego, za najciekawszy model kartonowy, nagrodę EKO (za najciekawsze wykorzystanie surowców wtórnych  do budowy modelu). Nagrody specjalne mogą również przyznawać sponsorzy zawodów. Dodatkowa nagroda specjalna – niespodzianka – zostanie również wylosowana spośród publiczności podczas zawodów.

 

9. DODATKOWE INFORMACJE I POMOC

 

     Więcej informacji o zawodach znajduje się w specjalnej zakładce strony www.MODELmaniak.pl. Ewentualne dodatkowe pytania można kierować również na adres e-poczty: zpmmdk1<małpka>wp.pl lub ew. uzyskać  pomoc  w trakcie zajęć  w sali 60 – modelarni  ZPM  MDK – od  poniedziałku  do  piątku od 16.45 do 20.00.