Regulamin zawodów ROBOTS+RESCUE (ROBRAT) 2011

 

REGULAMIN

IX OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW MODELI  ROBOTÓW I JEDNOSTEK RATOWNICZYCH

ROBOTS+RESCUE (ROBRAT) 2011

 

1. ORGANIZATOR

    Organizatorem IX Ogólnopolskich Zawodów  Modeli Robotów  i Jednostek Ratowniczych (równorzędnie używany będzie skrót ROBOTS+RESCUE 2011 – dotychczas używany był skrót ROBRAT) jest Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Kopernika we Wrocławiu przy ul. H. Kołłątaja 20, wchodzący w skład Zespołu „Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży”, we współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego Wrocławia, pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz redakcji miesięcznika Młody Technik. Organizatorem wykonawczym jest Zespół Pracowni Modelarskich MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu. Pozostali partnerzy, mecenasi i sponsorzy wymienieni będą na stronie internetowej zawodów – www.MODELmaniak.pl – oraz na oficjalnych drukach zawodów  (plakaty, dyplomy, informator dla mediów, itp.).


2. CEL

   Jednym z głównych celów zawodów jest popularyzacja techniki (szczególnie tej służącej zachowaniu życia) poprzez rozwój zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży, wspieranie najmłodszych ale już zdolnych konstruktorów oraz ich wychowawców a także promowanie nowoczesnych polskich technologii wśród ogółu opinii publicznej.


3. TERMINY

03.10.01.2011r. g. 23.59  – (przesunięty) termin składania projektów i dokumentacji wykonawczych. W przypadku poczty elektronicznej (e-mail: zpmmdk1<małpka>wp.pl – decyduje data wysyłki. Natomiast w przypadku poczty tradycyjnej lub projektów/modeli dostarczanych osobiście – ostateczny termin dostarczenia zgłoszenia do Organizatora to g. 21.59 (ZPM MDK, ul. Kołłątaja 20, 50-00 Wrocław z dopiskiem ROBOTS+RESCUE).

09.14.01.2011r. g. 23.59 – (przesunięty) termin wyłonienia prac do prezentacji finałowych (zawodnicy zostaną powiadomieni poprzez stronę zawodów i/lub pocztą elektroniczną)

16.01.2011r. g. 10.45- 14.00  finałowe rozgrywki ROBOTS+RESCUE przed profesjonalną komisją sędziowską, przy udziale widzów.

Szczegółowy harmonogram finałów zostanie opublikowany w terminie późniejszym (Załącznik nr 1).


3. ZAWODNICY

 Bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat startowych, w zawodach mogą wziąć udział wszyscy wykonawcy modeli/projektów (w tym i  zespoły wykonawców z określonym liderem, odpowiedzialnym za prezentację), którzy w wyznaczonym terminie prześlą do Organizatora (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, ew. dostarczą osobiście) poprawnie wykonaną dokumentację zgłoszeniową zrealizowanego projektu/modelu, spełniającego warunki konkursu. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami Komisja Konkursowa (złożona z sędziów i przedstawiciela organizatora) wytypuje finalistów, którzy zostaną zaproszeni do osobistego zaprezentowania modelu przed Komisją Sędziowską podczas finałów, podczas których wyłonieni zostaną ostateczni zwycięzcy zawodów w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych.


4.  KATEGORIE

   Prace konkursowe są podzielone na kategorie, różniące się stopniem trudności i sugerowanym wiekiem uczestników (pierwsza z kategorii wiekowych):

R0 (PROJEKTS) – projekty  robotów i jednostek ratowniczych, kategorie wiekowe: <7 lat i otwarta

R1 (DESIGNS) – makiety (modele wystawowe) robotów i jednostek ratowniczych (bez konieczności wykonywania ruchu. Do tej kategorii nie będą od tej edycji zaliczane modele  poruszające się,  ale  nie sterowane i nie automatyczne). Kategorie wiekowe: <10 lat i otwarta.

R2 (MODELS) – modele mobilne, w tym sterowane  (przewodowo, radiem, itp.), przeznaczone do wykonywania określonych zadań ich pierwowzorów (realizacje pokazów – szczególnie ratowniczych); kategorie wiekowe: <14 lat i otwarta.

R3 (ROBOTS) –  mobilne roboty reagujące automatycznie (samodzielnie zmieniające swoje reakcje po napotkaniu przeszkody, światła, ognia itp.); kategorie wiekowe: <18 i otwarta. Modele i roboty mobilne muszą mogą być wykonane z dowolnych  materiałów i podzespołów, ale muszą być przy tym być bezpieczne dla uczestników zawodów – maksymalne napięcie zasilania <24 V, nie wolno używać np. materiałów pirotechnicznych, żrących itp.). Jednostki ratunkowe mogą być pojazdami lądowymi, wodnymi, lotniczymi lub kosmicznymi, oznaczonymi jako ratownicze. Zaleca się również wyposażenie ich w odpowiednie sygnały świetlne i dźwiękowe.

R4 (MISSIONS)modelarskie zespoły ratownicze w realizacji ratowniczego zadania specjalnego – kategoria wiekowa: otwarta. Zadaniem zespołów ratowniczych będzie w tej edycji dotarcie robotem klasy R2 lub R3 przez tor z przeszkodami do poszkodowanego (lalki w skali 1:50 – typ Lego), podjęcie go i wyprowadzenie (wyjazd) ze strefy niebezpiecznej. Szczegóły tegorocznej „misji”’ w Załączniku nr 2 do tego regulaminu.

    Wszyscy wykonawcy mają prawo zgłosić swoją pracę poza konkursem. Organizatorzy zachęcają do tego szczególnie wykonawców dorosłych, którzy chcieliby zaprezentować swoje dzieła najmłodszym (przede wszystkim w wystawie okołokonkursowej) a nie startować w głównej rywalizacji.

    Prace konkursowe pozostają własnością wykonawców. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zgłoszonych projektów (w dowolnych mediach tradycyjnych i elektronicznych).


5. ZGŁOSZENIA

    Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość projektów/modeli. W przypadku dzieci dopuszczalna jest pomoc osób starszych (rodziców, dziadków, itp. – ale nie budowa całego modelu zamiast zawodnika). Premiowana będzie estetyka wykonania dokumentacji – za zawodników do siódmego roku życia mogą ją wypisywać rodzice.  Zarys dokumentacji zgłoszeniowych określone są poniżej, natomiast szczegółowe informacje i wzory druków znajdą się w Załączniku nr 3.

   R0 – Projekty/rysunki muszą być bezwzględnie wykonane przez zawodników (dla najmłodszych w wieku <7lat, mogą to być jedynie obrazki/rysunki w dowolnej, ale płaskiej (możliwej do zeskanowania) technice plastycznej) podpisane inicjałami, wiekiem i adresem poczty internetowej dostarczone do organizatora w oryginale (na formatkach nie większych niż A4) lub przesłane w wersji cyfrowej w plikach JPG, w formacie min. 800×600 pikseli max. 3508×2481 pikseli (A4, 300dpi).

R1 – Makiety do startu w zawodach ROBOTS+RESCUE 2011 mogą być wykonane z dowolnych materiałów, w wielkości umożliwiającej ich przenoszenie i prezentację przez wykonawcę. Zgłoszenie zawierać ma zdjęcia i opis wykonanego modelu wystawowego (makiety).

R2- R4 –Zgłoszenie powinno zawierać opis i zdjęcia wykonanego modelu/robota (ew. również film długości do 60s) oraz planowanego pokazu.

   Dokumentację zgłoszeniową (wzór do pobrania na stronie domowej ROBOTS+RESCUE 2011 oraz do otrzymania w ZPM MDK podczas zajęć planowych).

   Dokumentacji zgłoszeniowa przesłana do konkursu musi zawierać:

Część A (utajniona, dla Komisji Konkursowej):

1. Unikalną nazwę pracy (lub hasło) – nie umożliwiającą identyfikację wykonawcy (wykonawców)

2. Wiek wykonawcy (ew. wiek poszczególnych członków zespołu)

3. Adres e-poczty wykonawcy

4. Kategorię pracy (R0, R2, R3, R4)

5. Opis pracy (skan lub oryginał projektu (R0), opis i wizualizacja zrealizowanego modelu/robota i pokazu (R2-R3) w postaci zdjęć ew. filmu (max. do 60s). Opis powinien zawierać m.in. wielkość oraz przeznaczenie prezentowanego projektu/makiety/modelu/robota lub jednostki z zaznaczeniem i opisem najważniejszych wymiarów i elementów robota, pojazdu lub jednostki; opis najciekawszych rozwiązań technicznych modelu oraz elementów, z których został wykonany)

6.Opis pokazu (tylko dla kat. R2, R3)

Część B :

– nazwa pracy

– Imię, nazwisko wykonawcy (wykonawców)

– nazwa szkoły lub placówki dla tych, którzy wykonywali modele przy pomocy nauczyciela lub instruktora

    Złożenie dokumentacji/projektu – zgodniej z wyżej określonymi warunkami i w wyznaczonym terminie – jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o udział w gali finałowej zawodów.


 6.  FINAŁY

    Do udziału w finałowych prezentacjach i pokazach zostaną zaproszeni co najmniej 4 wykonawcy z poszczególnych kategorii. Wyboru finalistów dokona Komisja Konkursowa złożona z Sędziów i Organizatora.

   Finałowe prezentacje konkursowe (realizowane przez zawodnika-wykonawcę, przed Komisją Sędziowską i widzami) powinny trwać nie dłużej niż 2 minuty. Dla zawodników kategorii R2 – R4 prezentacje połączone będą z pokazami – nie powinny trwać dłużej niż 3 minuty. Istnieje możliwość równoczesnego przedstawienia krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej budowy i eksploatacji modelu konkursowego (po wcześniejszym uzgodnieniu warunków technicznych prezentacji multimedialnej – do 09.01.2011).

   Sędziowie mają prawo zadawać pomocnicze pytania służące określeniu wkładu pracy zawodnika, oraz stosownie do wieku – znajomości budowy modelu i prezentowanego tematu.

7.  OCENA

     Na końcową ocenę będą składały się oceny cząstkowe za poszczególne elementy pracy zawodnika:

-prawidłowo wykonana dokumentacja zgłoszeniowa – do 20 % punktów UWAGA! Brak dokumentacji zgłoszeniowej w przewidzianym terminie uniemożliwia start w zawodach! W tej edycji nie będzie już możliwości zgłaszania modeli tuż przed zawodami w niedzielę 16 stycznia!   Punkty za dokumentacje zgłoszeniowe przyznawać będzie Organizator.

-prezentacja modelu (dla R1) lub prezentacja z pokazem (R2-R4) – do 80 %. Punkty za prezentacje i pokaz przyznawać będzie Komisja Sędziowska.

    Premiowane będą: samodzielność, pomysłowość i funkcjonalność zastosowanych rozwiązań, estetyka wykonania, efektowność, trudność wykonania, realizm, znajomość budowy modelu i podstawowej znajomości tematu.

     Wyniki poszczególnych etapów zostaną podane po zakończeniu zawodów. Decyzje niezależnego od Organizatora Jury, złożonego z profesjonalistów z zakresu modelarstwa, nauk politechnicznych i ratownictwa, są ostateczne  i  nie podlegają  oprotestowaniu.


8.  NAGRODY

     Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy/potwierdzenia uczestnictwa, na podstawie których można będzie ubiegać się o podwyższenie oceny między innymi z przedmiotu technika oraz dodatkowe punkty podczas egzaminów wstępnych na wybrane kierunki studiów Politechniki Wrocławskiej. Niepełnoletni uczestnicy zawodów dodatkowo otrzymają upominki, stosownie do efektu pracy. Każdy finalista otrzyma nagrodę oraz specjalny dyplom. Nagrody będą wybierane z puli poszczególnej kategorii przez uczestników – w kolejności wynikającej z  uzyskanych wyników.

    Nauczyciele, którzy przyjadą na zawody ze zorganizowaną grupą uczniów otrzymają również oficjalne potwierdzenia uczestnictwa (zgłoszenia j/w).     

    Organizator przewiduje ponadto przyznanie specjalnych nagród sponsorowanych (niezależnych od nagród konkursu głównego). Nagrody specjalne mogą również przyznawać sponsorzy zawodów. Dodatkowa nagroda specjalna zostanie również wylosowana spośród publiczności podczas zawodów (szczegóły niebawem).


 9. POMOC

      Więcej informacji o zawodach znajdzie się w specjalnej zakładce strony www.MODELmaniak.pl. Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać kierując pytania na adres e-poczty: zpmmdk1<małpka>wp.pl . Można również. uzyskać pomoc w trakcie zajęć w sali 60 – modelarniach  ZPM  MDK – od  wtorku  do  piątku od 16.45 do 20.00.